.
  • Gizlilik ?lkesi

Websitemizi ziyaret etti?iniz ve Gizlilik ?lkemizi okudu?unuz için te?ekkür ederiz. Ziyaretiniz esnas?nda sadece ziyaret saatiniz ve ziyaret etti?iniz sayfalar?n kayd? tutulmaktad?r. Gizlilik ?lkemizin temeli basit ve anla??l?rd?r. Sayfam?z ziyaretiniz esnas?nda verdi?iniz bilgiler haricinde hiçbir ?ekilde ki?isel bilgiler talep edilmemekte ve toplanmamaktad?r. Gizlilik ?lkemiz hakk?nda daha detayl? bilgi a?a??da sunulmu?tur:

Genel Bilgiler
Çerezler
?leti?im ve Rezervasyon Formlar?
Gizlilik ?lkesinde de?i?iklikler
?rtibat bilgilerimiz
Genel Bilgiler
Websitemizi ziyaretiniz esnas?nda olu?an bilgilerin içeri?i ve kay?t süreci:

Ziyaretinizin saati, tarihi ve ziyaret etti?iniz sayfalar vb. bilgiler sistemimiz taraf?ndan ihtiyaçlar?n?z ve ilgileriniz do?rultusunda yeniden ?ekillendirme ve yap?land?rma süreçlerinde kullan?lmak üzere sistemimiz taraf?ndan otomatik olarak kay?t alt?na al?nmaktad?r. Bu bilgilerin geneli kulland???n?z internet taray?c?n?z taraf?ndan bize iletilmektedir. Bu bilgiler kimlik tespitinde kullan?lamaz.

Ziyaretiniz esnas?nda otomatik olarak toplanan ve kay?t edilen bilgilerin tam listesi :

Kulland???n?z internet taray?c?n?z ve i?letim sisteminizin türü
Ziyaret saatiniz ve tarihi
Ziyaret etti?iniz sayfalar ve indirdi?iniz form ve belgeler
Ziyaretinizi ba?ka bir web adresi üzerindeki ba?lant?dan gerçekle?tirdiyseniz ba?lant?y? sa?layan web adresi.
Tespit edilen ziyaretçi say?s? ve sayfalar?n ziyaret edilme oranlar?, ziyaretçinin ziyaret s?kl??? ve tercih etti?i taray?c? vb. yaz?l?mlara ili?kin bilgiler sizlere daha iyi hizmet edebilmek amac? ile yeniden ?ekillendirme ve yap?land?rma süreçlerinde kullan?lmak üzere toplanmaktad?r. Otomatik olarak toplanan bilgiler hiçbir ?ah?s bilgisi içermemektedir.


Çerezler
Çerezler çe?itli Web adreslerini ziyaretleriniz esnas?nda bilgisayar?n?za kay?t edilen k?sa metin dosyalar?d?r. Farkl? niteliklerde çerezler mevcuttur; bir k?s?m çerezler sizin ziyaret etti?iniz web adresindeki kulland???n?z ba?lant?lar yada gezinti süreleriniz vb. konularda bilgi gönderir. Örnek olarak ziyaret etti?iniz bir al??veri? sitesi o ziyaretinizde inceledi?iniz yada alm?? oldu?unuz ürünler hakk?nda bilgi içeren çerezi sizin bilgisayar?n?za kay?t eder ve bir daha ki ziyaretinizde sizi bu çerez vas?tas? ile tan?yarak ilgi göstermi? oldu?unuz ürünleri size tekrar an?msatabilir yada alm?? oldu?unuz ürüne yönelik ek ürünler tan?t?r. Bu ve buna benzer uygulamalar?n yan? s?ra bir tak?m çerezler internette yapt???n?z i?lemlerdeki güvenli?inizi artt?rmak ve sizi tekrar i?lemlerinden kurtarmak üzere tasarlanm??t?r. Pek çok internet kullan?c?s? çerezlerden habersizdir. E?er çerezlerden kurtulmak isterseniz kullanmakta oldu?unuz internet taray?c?n?zda gerekli ayarlamalar? yaparak daha önceden yüklenmi? çerezleri silebilece?iniz gibi ileride yüklenecek çerezleri de engelleyebilir yada yüklenmeleri esnas?nda taray?c?n?z?n sizi uyarmas?n? sa?layabilirsiniz.

websitemiz güvenlik ve do?ruluk ilkelerinin desteklenmesi amac?yla kullan?lanlar haricinde çerez kullanmamaktad?r.


?leti?im ve Rezervasyon Formlar
websitemizde çe?itli e-Posta adresleri ve formlar arac?l??? ile farkl? hizmetler verilmektedir. Hizmetin türüne ba?l? olarak sizden baz? bilgiler talep edilmektedir. Elde edilen bilgiler talep etmi? oldu?unuz hizmetlerden faydalanman?z amac? d???nda hiçbir ?ekilde kullan?lmayacak ve gizli tutulacakt?r.Websitemiz kampanya ve bilgilendirme hizmetleri için formlarda belirtilen e-mail adresi kullan?lacakt?r. ?stenmedi?i talep edilmesi taktirde bilgilendirme yap?lmayacakt?r.

Güvenlik
Sunulan içeri?in ve temin edilen bilgilerin güvenli?i için gerekli tedbirler özen ve dikkatle al?nm??t?r. Güvenlik konusundaki teknolojik geli?meler takip edilmekte ve gereken düzenlemeler yap?lmaktad?r.


Gizlilik ?lkesinde De?i?iklikler
Websitemiz gerek gördü?ü takdirde Gizlilik ?lkelerinde de?i?iklikler yapabilir. Gizlilik ?lkesi bir sözle?me de?ildir.

 


yukarı git