.
  • Hukuki ?artlar

Pozitif Bili?im Sistemlerinin hizmetlerini kullanarak, kullan?m ?artlar?n? kabul etmi? say?lmaktas?n?z. ?irketimizin sa?lad??? hizmetleri kullan?rken, di?er internet kullan?c?lar?n?n haklar?n? ihlal etmemeniz ve onlar?n haklar?na sayg? göstermeniz beklenmektedir. Bu çerçevede, a?a??da say?lan hallerle s?n?rl? olmamakla birlikte, Pozitif Bili?im Sistemlerinin verdi?i hizmetleri kullan?rken kaç?n?lmas? veya uyulmas? gereken davran??lar ?unlard?r:

Kanunlara uygunluk: Genel ilke olarak web siteleri Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlar?na uygun olmak durumundad?r.

Say?lan ?u faaliyetlerden kullan?c?lar?m?z kaç?nmal?d?rlar:

Spam Yapmama: Internet üzerinden istenmeyen toplu ve / veya ticari mesajlar gönderilmemelidir.

Fikri Mülkiyet Haklar?n?n ?hlali

Müstehcen Konu?ma veya Materyaller

Pornografi: Web siteleri pornografi unsurlar? içermemelidir.

?iddet Unsurlar?

Hakaret veya Argo Kullan?m?

Di?er Bilgisayar veya A?lara Yasad??? veya Yetkisiz Eri?im

Virüs, solucanlar, truva at? da??t?m? ve ilgili bütün faaliyetler

Yasad??? Etkinlikler

Kumar ve benzeri faaliyetler web sitelerinde yer almamal?d?r.


?hlal Hali

Pozitif Bili?im Sistemlerinin, yukar?da say?lan faaliyetlerin vuku buldu?u bilgisini ald?ktan sonra, en kas? sürede ilgili kullan?c?n?n hesaplar?n? kapatma yetkisini elinde tutar. Ayr?ca, ilgili yasal kurumlarla i?birli?i yapmak yükümlülü?ünü de yerine getirir.


Kötüye Kullan?m? Bildirme

Pozitif Bili?im Sistemlerinin kullan?m ?artlar? politikas? kapsam?nda herhangi bir ihlali rapor etmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz:

www.pozitifbilisimsitemleri.com / bilgi@pozitifbilisim.com
www.pratiksitekur.com / bilgi@pratiksitekur.com

Tel:. 0212 6 410 410

 

 


yukarı git