.
  • Hakk?m?zda

 
 
2006 y?l?nda kurulan firmam?zda, kullan?c? odakl? yapt???m?z AR&GE uygulamalar?yla konfeksiyon ekipmanlar? üretiminde fark yaratmak ?irketimizin birincil amac? olmu?tur. Kurumsal bir firma olma duygusuyla yurtiçi ve yurtd???nda tekstil sektörüne verdi?imiz hizmeti, kalite bilinci ve sürekli geli?im inanc? içerisinde yap?yoruz. Mü?teri memnuniyetini en yüksek seviyede tutarak beklentilerin üzerinde yarat?c? hizmet sa?lamak vizyonumuz, yeni beklentiler tan?mlay?p bunlar? en üst düzeyde tatminini gerçekle?tirmek ise misyonumuzdur.

Vazgeçilmez Temel ?lkelerimiz:
Kaliteden ve dürüstlükten asla ödün vermemek.
Mü?terilerimize, çal??anlar?m?za ve ülkemize kar?? sosyal sorumlulu?umuzu yerine getirmek.
Teknolojik yeniliklere aç?k olmak ve bunu mü?terilerimizin ve çal??anlar?m?z?n beklentileri do?rultusunda olumlu kullanmak.
Daha az enerji tüketen ürünler sunmak. Statik olmamak.
Sat?? sonras? hizmeti en iyi ?ekilde vermek

 


yukarı git